Στοχοι

Το έργο περιλαμβάνει τρεις κυρίως στόχους:

Στόχος 1: Ανάπτυξη και ενσωμάτωση σειράς εργαλείων που θα επιτρέπουν τη δημιουργία διαδραστικών και συναρπαστικών Εικονικών Μουσείων τόσο από τους επαγγελματίες του χώρου όσο και από τους μη εξειδικευμένους τελικούς χρήστες.

Το Έργο θα αναπτύξει εργαλεία συνεργατικής συγγραφής με βάση τεχνολογίες «υπολογιστικού νέφους» για τη διαχείριση γνώσης σχετικής με έργα τέχνης (2D, 3D μοντέλα, ψηφιακά αντικείμενα, συμπληρωματικό περιεχόμενο πολυμέσων, πληροφορίες κειμένου, ηχητικές αφηγήσεις κλπ.). Το εργαλείο θα παρέχει τη δυνατότητα  παραγωγής αφηγήσεων με πλούσιες διασυνδέσεις με έργα τέχνης στο πλαίσιο μιας ιστορίας. Το VR-studio θα είναι διαθέσιμο για τη συνεργατική δημιουργία Εικονικών Μουσείων και θα περιλαμβάνει εργαλεία συγγραφής για τρισδιάστατα περιβάλλοντα και τεχνικές λύσεις μέσω προηγμένων τεχνικών απεικόνισης για τη διευκόλυνση της επαυξημένης παρουσίασης πολιτιστικού περιεχομένου. Η πολυτροπική αλληλεπίδραση με φυσικά και ψηφιακά έργα θα υποστηριχθεί με την παροχή εναλλακτικών τρόπων προβολής πληροφοριών μέσω φορητών συσκευών αλλά και Εικονικής, Επαυξημένης και Μικτής πραγματικότητας. Για τον σκοπό αυτό, θα χρησιμοποιηθούν νέες τεχνικές πλοήγησης όπως εξατομικευμένη αφήγηση, και αυτό-προσαρμοζόμενη καθοδήγηση.

Στόχος 2: Δημιουργία μοντέλου αναπαράστασης γνώσης για αφηγήσεις και τις συσχετίσεις τους με έργα τέχνης, περιόδους, στυλ και καλλιτέχνες. Αξιοποίηση του μοντέλου για την παραγωγή αφηγήσεων.

Το έργο θα δημιουργήσει ένα μοντέλο αναπαράστασης γνώσης και αφηγήσεων κατάλληλα δομημένων για τη δημιουργία ιστοριών. Επιπλέον, το Έργο θα αντιμετωπίσει θέματα πολυγλωσσίας υποστηρίζοντας: (α) πολλές γλώσσες σε επίπεδο οντολογίας, (β) ενσωμάτωση υπηρεσιών αυτόματης μετάφρασης και υπηρεσίες επεξεργασίας με βάση τεχνολογίες «υπολογιστικού νέφους» για την απλούστευση της διαδικασίας μετάφρασης, (γ) υποστήριξη μεταφράσεων από κοινότητες χρηστών και δ) υποστήριξη μεταφράσεων κατά την διάρκεια της επίσκεψης από χρήστες, οι οποίες θα μπορούν να προτείνουν μεταφράσεις για μη μεταφρασμένο περιεχόμενο. Οι αφηγήσεις θα συνδέονται με τα αντικείμενα του μουσείου και θα παρέχεται δυνατότητα διασύνδεσης με αποθετήρια συνδεδεμένων δεδομένων.

Στόχος 3: Παραγωγή εφαρμογών Εικονικής, Επαυξημένης και Μικτής πραγματικότητας για την παρουσίαση αφηγήσεων και την ενίσχυση της εξατομικευμένης αλληλεπίδρασης των χρηστών με τα Εικονικά Μουσεία.

Το Έργο θα αναπτύξει μια πλατφόρμα Εικονικής Πραγματικότητας για τη σημαντική βελτίωση της «ψηφιακής συνάντησης» με πολιτιστικά αντικείμενα. Επιπλέον, θα αξιοποιήσει τις τεχνολογίες του Προγράμματος Διάχυτης Νοημοσύνης του ΙΠ-ΙΤΕ για τη δημιουργία εμπειριών μικτής πραγματικότητας με πολιτιστικό περιεχόμενο. Τέλος, θα αξιοποιηθεί η τεχνογνωσία της Noveltech για την παροχή εξατομικευμένων διαδραστικών υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου (πριν και μετά την επίσκεψη),  αλλά και με τη χρήση έξυπνων φορητών συσκευών μέσα στα μουσεία (κατά την διάρκεια της επίσκεψης). Ο συνδυασμός των τεχνολογιών αυτών θα οδηγήσει σε μία νέα μορφή Εικονικού Μουσείου που μπορεί να το βιώσει πολυτροπικά ο επισκέπτης πριν, κατά την διάρκεια και μετά την επίσκεψή του.